COMPTABLE

Assessoria Comptable.

ASSESSORAMENT 

Estudi repercussió impostos renda i societats.
Anàlisi de balanços, marges, ratis financers, …
Desviacions pressupostàries.
Avaluació estats financers.
Subvencions oficials.

GESTIONS COMPTABLES

Llibres d’ingressos i despeses.
Llibres d’I.V.A.
Llibres de béns d’inversió.
Llibres diari, major, inventaris, balanços…
Legalització de llibres.
Llibres comptables digitalitzats amb CD-Rom.
Impost de societats.
Dipòsit de comptes anuals.
Seguiment continuat de resultat comptable.