FISCAL I MERCANTIL

Fiscal i Mercantil.

ASSESSORAMENT

Planificacions, reestructuracions empresarials i patrimonials i estudis fiscals.
Constitució de societats, ampliacions de capital, transmissions, participacions…
Inspeccions de l’Agència Tributària.
Contractes mercantils i de lloguer.
Consultes, circulars, butlletins, avisos periòdics…

GESTIONS FISCALS

Pagaments fraccionats trimestrals.
Pagaments a compte – segons opció -.
Regularització anual mòduls.
Amortització de béns d’inversió – mòduls -.
Liquidació trimestral de retencions en lloguers i interessos.
Resum anual de retencions d’arrendaments i interessos.
Declaració anual d’entitats en règim d’atribució de rendes.
Canvis d’opcions de tributació.
Precàlculs del tancament fiscal de l’exercici.
Declaració anual de clients i proveïdors.

OPERACIONS INTRACOMUNITARIES

Declaració intrastat.
Declaració recapitulativa

ALTRES GESTIONS

Atenció i seguiment de requeriments.
Registres Propietat i Mercantil
Certificacions actes.
Beques, certificats, …
Assessorament comptable.