JURÍDIC

Jurídic.

Assessoria Jurídic – Laboral.

Consultoria, informes, dictàmens.

Requeriments de temes socials i laborals.

Defensa davant tribunals i jutjats.

Representació apoderada davant de Organismes, Mútues, Inspecció de Treball, etc.

Actes de conciliació i actuació davant de Jutjats Socials.

Recursos Contenciosos Administratius.

Recursos de suplicació davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, així com davant del Tribunal Suprem i del Tribunal Constitucional.

Extinció i modificació del Contracte de Treball.

Negociació de Convenis Col·lectius.

Reestructuració de plantilles (ERE).

Expedients disciplinaris.

Assessorament jurídic en general.